Non-secure Connection

You are currently accessing CAS over a non-secure connection. Single Sign On WILL NOT WORK. In order to have single sign on work, you MUST log in over HTTPS.

  • công dân
  • cán bộ

Đăng kí tài khoản để :

Giao tiếp với cổng thông tin điện tử Hà Nội, quản lý và theo dõi trạng thái Dịch Vụ Công trực tuyến...

Đăng nhập để :

Sử dụng môi trường cộng tác cán bộ của Cổng Thông Tin Điện Tử Hà Nội...