• công dân
  • cán bộ

Đăng kí tài khoản để :

Giao tiếp với cổng thông tin điện tử Hà Nội, quản lý và theo dõi trạng thái Dịch Vụ Công trực tuyến...

Đăng nhập để :

Sử dụng môi trường cộng tác cán bộ của Cổng Thông Tin Điện Tử Hà Nội...